LEX (www.gunlex.cz)

 • příspěvků
  23
 • komentářů
  742 015
 • zobrazení
  1 327

Ústavní právo Čechů vlastnit zbraň?

Poky

189 zobrazení

napsal Skogen

V poslední době hladinu veřejného zájmu a mediálního prostoru čeří návrh ministra vnitra Chovance na změnu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky (nikoliv Ústavy samotné) včleněním tzv. ústavního dodatku na právo občanů České republiky nabývat, držet a nosit zbraň za podmínek stanovených zákonem. Hned v úvodu poznamenám, že jsem zastáncem navrhované změny a pokusím se zde svůj postoj občana a držitele zbrojního průkazu obhájit a objasnit. Pokládám to za důležité zejména z důvodu nepřesných interpretací z mediálních zkratek a všeobecně nízké informovanosti veřejného prostoru.

 

Prakticky ihned totiž bylo možné v médiích zaznamenat dramatické titulky:

„Zastřel si svého teroristu“ – Hospodářské noviny

„Vnitro chce dát lidem se zbraní ústavní právo na zastřelení teroristy“ – iDnes

„Dát lidem právo zastřelit teroristu? Chovanec to schytal“ – Týden

„Občané by měli mít právo zastřelit teroristu, navrhuje vnitro“ – Echo24

„Chovanec by střílel, ale vláda mu moc nerozumí. Jeden ministr má dokonce jenom nůž“  Seznam.cz

„Občan ve zbrani? Podle kritiků je Chovancova novela zbytečná“ – Česká televize

V čem tzv. „změna Ústavy“ spočívá?

V doplnění odstavce do ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, kdy navrhovaný odstavec (3) zní:

Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo za účelem ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot a podílet se tak na zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti a ochraně územní celistvosti, svrchovanosti a demokratických základů České republiky. Podmínky a podrobnosti stanoví zákon.“.

V kontextu i s uvedeným odstavcem by nově ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, zněl:

*****

Čl. 3

(1) Bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby.

(2) Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti České republiky. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon.

(3) Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo za účelem ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot a podílet se tak na zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti a ochraně územní celistvosti, svrchovanosti a demokratických základů České republiky. Podmínky a podrobnosti stanoví zákon.

*****

Toť celé. Nic dalšího změna neobsahuje a ničeho jiného se netýká. Především je třeba zmínit, že dodatek hovoří výslovně o právu nabývat, držet a nosit zbraň, ale vůbec nijak se nevěnuje použití zbraně. Nikde se nezmiňuje střelba po teroristech, nikde se nehovoří o tom, že by občané měli být jakousi ozbrojenou složkou, anebo čímkoliv podobným. Uveďme tuto mediální zkratku, ale i přirozenou povrchní představu plynoucí s neinformovanosti, na pravou míru.

 

Udělá dodatek ústavního zákona o bezpečnosti z České republiky „Divoký západ“?

Dodatek výslovně uvádí, že podmínky a podrobnosti stanoví zákon a tím je míněn zejména zákon 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu v platném znění, který specifikuje nabývání, držení a nošení zbraní. Na tom se však vůbec nic nemění.

Samotnému použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku se pak navrhovaný dodatek vůbec nevěnuje. Použití zbraně vůči někomu druhému legitimizuje § 28 a § 29 obecné části Zákona č. 40/2009 Sb – trestního zákona. Zmíněné dva paragrafy jsou jediným případem, kdy lze dle českého práva beztrestně použít zbraň za účelem ochrany života, zdraví nebo majetku, pojďme se na ně podívat podrobněji.

Oba patří do kategorie paragrafů tzv. „vylučujících protiprávnost“, čili při splnění daných podmínek není osoba za své jinak trestné jednání trestně odpovědná.

Proč vyloučení protiprávnosti a proč neodpovědnost za své jednání? Protože je zřejmé, že použitím zbraně proti někomu tomu někomu ubližujeme. Pácháme na něm násilí, které je jinak trestné. Toto jednoduché pojetí by nám bylo stačilo, kdybychom všichni ctili zákon a dobré mravy. Všichni tak však nečiníme, a proto známe i pojem „útočník“ a pojem „zájem chráněný zákonem“, což jsme mimo jiné my všichni, kteří zákon dodržujeme.

Nyní paragrafové znění nutné obrany:

*****

 • 29 Nutná obrana

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

*****

Z paragrafového znění vyplývá, že aby bylo možno použít zbraň pro sebeobranu, musí v danou chvíli bezprostředně (a nepochybně) hrozit útok na objekt, který je chráněn trestním zákonem. A zákon v tu chvíli chrání vás. Chrání však i vašeho blízkého, souseda nebo jen náhodného kolemjdoucího. Hrozí-li jim přímo útok, anebo probíhá-li (trvá-li) v danou chvíli útok na ně, smíte v nutné obraně proti útočníkovi zbraň použít. Pokud…

– Pokud už útok neustal a útočník už třeba není na útěku. Pak útok nehrozí ani netrvá a jedná se už výhradně o záležitost pro Policii a orgány činné v trestním řízení. O nutnou obranu by se zde už nejednalo.

– Pokud dle odstavce 2 není obrana zcela zjevně nepřiměřená útoku. Zde je nutno vyzvednout ono „zcela zjevně“. Naprosto logicky se totiž nelze bránit razancí a silou menší, než je razance a síla útoku. Musí se tedy jednat o vážné ohrožení a tím rozhodně není hádka na parkovišti, facka, štulec nebo křivý pohled… Pokud by byla použita zbraň v takovém případě, nejspíš přijde natvrdo obžaloba za ublížení na zdraví, zabití, anebo rovnou vraždu. Žádná nutná obrana.

– Pokud se nejedná o tzv. domnělou neboli „putativní“ obranu, kdy je útok ve skutečnosti hrubým žertem, anebo zastrašováním a vyhrožováním bez faktické hrozby vážné újmy. Ani zde se o nutnou obranu nejedná.

Ve všech případech by použití zbraně znamenalo sbohem svobodo, sbohem profesní a soukromý živote, uvidíme se třeba za dvanáct let a s handicapem. A už samozřejmě bez zbrojáku. Naše legislativa je vůči použití zbraně skutečně velice přísná a soudy jsou ještě přísnější.

Pro úplnost doplním i tzv.  krajní nouzi, ačkoliv je z hlediska navrhovaného dodatku méně podstatná:

*****

 • 28 Krajní nouze

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

*****

Podstatným rozdílem mezi krajní nouzí a nutnou obranou je, že se hovoří o nebezpečí a nikoliv o útoku. Jako příklad krajní nouze lze uvést rozbití cizích dveří či okna, jestliže se za nimi nachází osoba nutně vyžadující zdravotní pomoc. Nikdo vás za poškození cizí věci a vloupání v takovém případě trestat nebude. S použitím zbraně v krajní nouzi by v úvahu mohlo připadat napadení psem. Pes je z hlediska zákona věcí, nejedná se tedy o útočníka, a platí, že jeho život má před zákonem menší hodnotu, než je hodnota lidského zdraví. Při napadení psem, pokud nejste figurant (ten je povinen „napadení“ snášet), tedy použijete zbraň v krajní nouzi, nikoliv v nutné obraně. O nutnou obranu by se však už jednalo, pokud by na vás psa poštval jeho majitel – použil by proti vám psa jako prostředek.

Toto jsou jediné dvě zákonné možnosti v rámci kterých lze použít zbraň k ochraně života, zdraví nebo majetku. Tyto paragrafy se navrhovanou změnou nijak nemění!

Každý soudný tedy vidí, že není možné začít honit nějaké teroristy, tím méně začít nazdařbůh po lidech střílet na základě nějaké domněnky. Zákon zná pouze útočníka a zájem chráněný zákonem, žádného teroristu nezmiňuje a žádná privilegia navíc neuděluje. Jestliže člověku přímo hrozí, anebo vůči němu trvá, útok opravňující k použití zbraně, je naprosto jedno, jestli je útočníkem terorista, traktorista, nebo jehovista. Útok je útok a nutná obrana je nutná obrana. Každý držitel zbrojního průkazu a legální vlastník zbraně toto velmi dobře ví.

Zastánci současné právní úpravy nabývání, držení a nošení zbraní, ke kterým se počítám i já, argumentují dobrou vyvážeností, praktičností a propracovaností české zbraňové legislativy, která vede ke skutečnosti, že ačkoliv máme jednu z nejliberálnějších legislativ na světě, máme zároveň velice nízkou kriminalitu. Odpůrci se odvolávají zejména na to, že s větší dostupností a zastoupením zbraní ve společnosti stoupne jejich zneužívání a počet trestných činů se zbraní spáchaných jejich legálními držiteli.

Zde je třeba říci, že tak jako použití zbraně se navrhovaným dodatkem nijak nemění, ani podmínky získání se od současných nebudou nijak lišit. Nejedná se o absolutní nárokové právo jako v USA, kde si každý občan smí pořídit zbraň (ne tak už ji nosit a použít, to se v jednotlivých státech USA liší), ale o právo podmíněné zákonem. Zákon říká, že žadatel o zbrojní průkaz musí:

– mít nejméně 21 let,

– být občanem ČR,

– být svéprávný,

– být zdravotně způsobilý – posuzuje praktický lékař dle taxativně určených diagnóz i subjektivních měřítek, takže si může vyžádat psychologický posudek,

– být bezúhonný, týká se trestných činů – posuzuje PČR,

– být spolehlivý, týká se přestupků – posuzuje místní samospráva.

 

Podrobněji zde: http://www.zbrojniprukazy.cz/podminky-ziskani-zbrojniho-prukazu/

 

Co na to čísla?

Co se týče úměry dostupnosti zbraní x trestné činnosti páchané se zbraní, neplatí, že by se jednalo o úměru přímou, jak odpůrci implikují. Nejlépe neexistující vztah vyplyne při srovnání, kdy v případě Spojených států amerických lze porovnat účinek restriktivních a liberálních pravidel pro držení zbraní s počtem spáchaných vražd na 100 tisíc obyvatel (2014):

Kalifornie (restriktivní): 4,6 vražd / 100 tis. ob.

Texas (liberální): 4,3 vraždy / 100 tis. ob.

Washington D.C. (restriktivní): 15,9 vražd / 100 tis. ob

Kentucky (liberální): 3,8 vraždy / 100 tis. ob.

 

Zdroj: http://machpetrmach.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=450878

Ještě vhodnější argumentací než Spojenými státy s odlišnou tradicí bude srovnání Německa a České republiky.

V Německu platí velmi přísná právní úprava, vzhledem ke které je pro běžného občana takřka nemožné vlastnit a držet zbraň, tedy úprava restriktivní. V České republice je naopak zákonným právem občana při splnění podmínek zbraň vlastnit, máme tedy úpravu vcelku liberální. Srovnáme-li statistiky za rok 2014, které navíc nezahrnují ani specifika současné vysoké míry migrace, pak platí tato čísla:

Německo: 2,7 vražd / 100 tis. ob.

Česká republika: 1,6 vražd / 100 tis. ob.

 

Zdroj:

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/v-nemecku-klesa-pocet-nasilnosti-kvuli-uprchlicke-kri-naopak/r~d3e2c7781b3d11e6bc7c0025900fea04/?redirected=1488285753

https://www.czso.cz/csu/czso/cr_od_roku_1989_vrazdy

Vidíme tedy, že bez ohledu na restrikce v nabývání a držení/nošení zbraní se vraždí dál jinými prostředky a v žádném případě apriorně neplatí argument, že přístup k legálnímu držení zbraní nutně vede k vyšší kriminalitě.

Podíváme-li se na počet trestných činů spáchaných legálně drženou zbraní v České republice, v absolutním čísle za rok 2014 půjde o 401 skutků, což se na celkovém poměru ke všem trestným činům rovná 1,8 %. Násilných skutků bylo v roce 2014 spácháno 16 949. Vzhledem ke všem násilným trestným činům, což je srovnání asi nejpodstatnější, činí procento spáchaných trestných činů legálně drženou zbraní hodnotu 2,4. Dále zde máme 49 304 vloupání, což není možné zanedbat, protože v definici důvodu žádosti o zbrojní průkaz skupiny „E“ figuruje i majetek (k ochraně života, zdraví nebo majetku) a dojde-li ke konfrontaci lupiče s panem domácím, či paní domácí, může snadno dojít i k napadení, jako v mediálně známém případu  Petry Kvitové, která je mladá, fyzicky zdatná a s trénovanými reflexy, takže se s napadením útočníka ve svém bytě vypořádala, byť se to neobešlo s újmou na zdraví bohužel na straně její a nikoliv na straně onoho útočníka s nožem (http://www.denik.cz/tenis/kvitova-poprve-verejne-o-napadeni-vubec-jsem-necitila-prsty-20161223.html). Každopádně platí, že zbraň vyrovnává dispozice oběti a útočníka. Takže potenciální oběť nemusí být ani mladá, ani fyzicky disponovaná, ani být psychicky připravená na kontaktní zápas. Přesto na její straně nemusí dojít k újmě na zdraví či dokonce ke ztrátě života.

Zdroj:

http://www.prevencekriminality.cz/o-prevenci-kriminality/statistiky-a-mapy/statistiky-1/trestna-cinnost-v-roce-2014-328cs.html

http://www.policie.cz/clanek/trestne-ciny-spachane-strelnymi-zbranemi-za-obdobi-let-2010-az-2014.aspx

 

Třebaže 2,4 procenta zneužití legálně držené zbraně k trestné činnosti je skutečně zanedbatelným zlomkem z celku, bylo by možné akceptovat i pseudologický závěr, že při absenci legálních zbraní bychom prostě měli automaticky o 2,4 procenta spáchaných trestných činů méně. Jenže…

Jenže je zde faktor neviditelnosti pozitivního účinku použití zbraně, kdy při oprávněné nutné obraně či krajní nouzi statistika použití zbraně kladným způsobem nepostihne. Tím spíše, jestliže je zbraň použita bez dopadu na zdraví (bez výstřelu nebo s varovným výstřelem) a ten, kdo se brání, se spokojí s úspěšným odstrašením útočníka a použití zbraně neohlásí. Nevíme tak vlastně vůbec, kolikrát zbraň naplnila svou obrannou funkci. Zato ale nyní můžeme vysvětlit zdánlivě paradoxní fakt, proč je v prostředí s liberálnější zbrojní legislativou spácháno méně násilných trestných činů, což je v tomto článku konkrétně demonstrováno srovnáním počtu vražd.

 

A jak jsme na tom s empirií?

Stávající zbraňová legislativa platí v České republice patnáct let. Za tu dobu nevzrůstá počet trestných činů spáchaných legálně drženou zbraní a celkově se kriminalita drží přiměřeně nízko. Dokonce lze uvést i perličku, že Česká republika byla v roce 2016 vyhodnocena šestou nejbezpečnější zemí světa a to i se zákony, které se nelíbí Evropské unii a s 806 895 registrovanými zbraněmi u 292 022 držitelů zbrojních průkazů. Z nich celých 231 854 vlastní zbrojní průkaz skupiny „E“ k ochraně života, zdraví nebo majetku, která opravňuje k skrytému nošení zbraně na veřejnosti. V praxi to znamená, že teoreticky každý 43 člověk (včetně dětí), kterého potkáte, může mít u sebe nabitou zbraň. V každém vagónu metra / vozu vlaku / autobusu mohou být dva takoví lidé se zbraní, aniž o tom kdo má sebemenší tušení. Alarmující? Vůbec ne. Roky stará realita. Mají zbraň pro případ napadení, jinak nikomu na oči nepatří, zákon umožňuje pouze skryté nošení. V opačném případě by se jednalo o přestupek. Přesto byla Česká republika loni 6. nejbezpečnější zemí světa. Německo v první desítce není, Francie a Švédsko rovněž ne…

 

Zdroj:

http://www.rozhlas.cz/zpravy/svet/_zprava/cesko-je-sestou-nejbezpecnejsi-zemi-sveta-ukazal-pruzkum-nejhur-je-na-tom-syrie–1638594

http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2308-pocet-drzitelu-zbrojnich-prukazu-a-zbrani-v-roce-2015

http://www.ceska-justice.cz/2016/08/v-cr-se-letos-zvysil-pocet-zbrojnich-prukazu-klesl-pocet-zbrani/

 

K čemu tedy dodatek k ústavnímu zákonu o bezpečnosti České republiky, když je situace tak idylická?

Právě, že idylickou být přestává. Namísto, aby se Evropská unie inspirovala zjevně funkčním a efektivním legislativním řešením, kdy se setkávají potřeby občanů, bezpečnostních složek i státu v žádoucím průsečíku, vytvořila směrnici, která byla  před nedávnem v  konečné verzi schválena a  má  být  aplikována  do právních  řádů členských zemí  EU.. Tato úprava v ničem stávající českou zbraňovou legislativu nevylepší, naopak zapříčiní potřebu jejího zásadního přepracování s implementací omezení legálních držitelů zbraní. Jelikož původní návrh, který neprošel, byl ještě drakoničtější, panuje obava, že se jedná pouze o první kolečko v salámové metodě vedoucí k úplnému odzbrojení po vzoru Německa. Česká republika hlasovala proti přijetí směrnice, zvažuje podání žaloby a nakonec též z iniciativy ministra Chovance připravila dodatek k ústavnímu zákonu o bezpečnosti státu, který by zahrnul stávající držitele zbrojních průkazů skupiny „E“ do koncepce „zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti a ochraně územní celistvosti, svrchovanosti a demokratických základů České republiky“. Kapitola vnitřní bezpečnosti je totiž ve výhradní kompetenci národních států.

 

Jedná se tedy pouze o „prudění“ Evropské unie?

Jsem přesvědčen, že nikoliv. Přestože by držitelé zbrojních průkazů nebyli organizovanou součástí žádných bezpečnostních složek, prosté disponování zbraní v současném režimu skrytého nošení pro ochranu života, zdraví nebo majetku může v mnoha situacích zajistit ochranu držitele samotného a společně s ním i jeho okolí v rámci institutu nutné obrany či krajní nouze. Při útocích, jako byl ten v Charlie Hebdo nebo v klubu Batlacan, kde útočníci cynicky chladnokrevně doráželi bezbranné raněné, i v Berlíně při útoku kamionem a několika dalších následujících, by mohl podobně jako v Armon Hanatziv (u Jeruzaléma) zasáhnout civilista a snížit tak podstatně počet obětí dříve, než na místo dorazí bezpečnostní složky, aby už jen spočetly černé pytle… Útok trvá jen desítky sekund, dojezdové doby čítají desítky minut, zasáhnout může jen někdo, kdo se nachází přímo na místě. Může, ale nemusí. Zbývá naděje, že zasáhne.

V evropském formátu dlouho panoval mezi zločinem a spravedlností status quo, kdy za zločin následoval trest, jenž dále působil odstrašujícím efektem. Od toho se odvíjela filozofie bezpečnosti státu. Bezpečnostní situace v celé Evropě se však zhoršuje a přichází s novými fenomény. Došlo již k několikerým fanatickým teroristickým útokům, kdy bezpečnostní složky nebyly v potřebný úzký okamžik k dispozici.Ostatně  viděli jsme  to  naposled v  Londýně. Francie přiznává několik tisíc aktivních džihádistů, Německo odhaduje jejich počty na stovky. Mění se charakter ohrožení i způsob možné reakce na něj. Zatímco dříve spočívala síla bezpečnostních složek především v preventivním účinku objasněných zločinů, který snižoval motivaci k dalšímu páchání, co dělat v situaci, když to neplatí? Když se jedná o ilegály, o prostředí s obtížnou vymahatelností práva, a když samotná filozofie útoku nebere zřetel na důsledky?

Na samý závěr odkaz na to nejdůležitější – na materiály předložené ministerstvem vnitra k navrhované změně: https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNAGNGZSFW&tab=detail . Z nich nejpodstatnější pro doplnění představy je důvodová zpráva: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNAGNJGPLU .

Podílení se na „zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti a ochraně územní celistvosti, svrchovanosti a demokratických základů České republiky“, jak stojí v návrhu dodatku k ústavnímu zákonu o bezpečnosti České republiky, vyplývá ze současné koncepce zbraňové legislativy zcela automaticky a přirozeně. Za podmínky, že zůstane zachována. Přesunutí práva českých občanů při splnění zákonných podmínek nabývat, držet a nosit zbraň ze zákonného na ústavní, nemá na zřeteli kvalitativní změnu podmínek, nýbrž usiluje o kontinuitu trvání s ohledem na její možné vnitřní i vnější ohrožení. Oprávněnou důvěrou, kterou stát v držitele zbraní vkládá, pak posiluje jejich loajalitu a nachází v nich faktor, který může být významný i v momentech ohrožení státu.

Vlkův  dodatek:

Je  mojí  chybou, že  podobný  článek  na Kose nevyšel  daleko dříve. Několikrát  jsem se k  tomu  chystal. Ale  zůstalo jen u  toho. Mám  totiž  už  pár  týdnů  problém sednout k počítači a psát. Zatímco  dříve  to  pro mne byla  radost a potěšení,  dnes je  to doslova  utrpení. Nevím proč. Ale  tím  vás  nebudu  obtěžovat.   Článek  na  téma  podpory  Chovancovy  iniciativy  měl prostě být   být  na  Kose  nejméně  už několik měsíců. Protože  ministr  Chovanec  osvědčil  zdravý  rozuma a  na českého ministra  velkou dávku předvídavosti a  snahy  řešit  v předstihu  budoucí problém.  V tomto případě zcela  určitě. Na  rozdíl  od  těch  blábolistů,  kteří  smolili  ty  úderné a   trapně laciné  titulky, citované  Skogenem v  samém  začátku dnešního  sloupku.

Nejsem  militarista, na  rozdíl od  Skogena  nemám  zbrojní  pas, ačkoli  několikrát  jsem  jeho pořízení  zvažoval, ale  vždycky nakonec  od  toho  opustil.

Navíc  soudím, že  více  zbraní  mezi  lidmi  bezpečnost  ve státě  nikterak  nezlepší.  A nějaké  masovější  ozbrojování  by  nepochybně  nepřineslo nic  dobré  – stačí se podívat  na  řidiče a  jejich  chování  na  českých  silnicích,  kd e  so psychopati stále  častěji  kompenzují  za  volantem  různé  mindráky.

Přesto  za  navrhovanou změnou  ústavního zákona  ministra  Chovance  stojím. Z  jednoduchého  důvodu – jak  už  řečeno, včas  identifikoval nebezpečí,  vyplývající  z aktivit  neodpovědných  šiřitelů obecného  dobra   z  Evropského  parlamentu, kteří  prosadili  svou a fakticky  sebraly  členským  státům  kompetenci  určovat, kdo  smí  držet  zbraň a  zejména  jakou  zbraň.  Prý   v zájmu  boje  proti  terorismu.

Což  totálně  demaskuje  parodické  video, které  jsem , jako Vtip na  tento den  odprezentoval  před  pár  dny. Ale  dám  ho, pro jistotu, jako ilustraci znovu.

Nicméně  zpět  k ministru  Chovancovi a jeho   iniciativě  na  doplnění  ústavního zákona,  které  by  znamenalo  nárok  na držení  zbraně, v  případě aktivního  zájmu  občana  při splnění  předem zákonem  stanovených  podmínek.  Ústavní  zákon je  něco,  co  by  v  České  republice  výrazně  omezilo,  ba  svým  způsobem  pacifikovalo  bruselské  idealistické  packalství.

Protože  je li  něco  ústavním právem  dané  země,  je  to  zkrátka  ústavní právo!  Punktum.  Mám  s  tím praktickou  zkušenost –  Rakousko  velmi  dlouho  obcházelo  bruselské  směrnice ohledně  prolomení  bankovního tajemství  v  zemi  a neposkytovalo  berním úřadům  členských zemí  informace o  klientech  rakouských  bank ze  zemí  EU  s odkazem,  že  v Rakousku je  bankovní tajemství  součástí  ústavy, kterou  lze změnit  jen  kvalifikovanou většinou a  ta  že prostě  ve  vídeňském  parlamentu  reálně nikdy  nebude k dispozici.  Loni  to  sice nakonec  Rakušané  vzdali a  nyní  už  jejich  banky  cizince  nechrání, ale  až po mimořádně  brutálním útoku EU a zejména  Německa,  které si prostě  chtělo za  každou cenu  došlápnout  na  své  občany, vyhýbající se  placení  daní.  A svou pozici  vzdalo až po  té,  co totéž  učinili  také Švýcaři a Lichtenštejnci.

Pokud  vím,  čeští poslanci , včetně  těch  za  ANO  si  hořce  stěžovali  na  projednávací proceduru  tohoto zákona  v EP. Zejména  na  to, že  žádný  z  jejich  pozměňovacích  návrhů  k  zákonu NEBYL  vůbec připuštěn  k sebemenší  diskuzi!!  Vše  se  rozhodlo v kuloárech předem. Marné  bylo  , pro českou poslaneckou  skupinu  naprosto neobvyklé  jednotné  hlasování  proti  této  evropské  legislativě. Předem  marný  boj.  Uniká  mi v  těchto souvislostech,  proč  proti Chovancově návrhu  doslova  hekticky,  vedle  Skogenem  zmíněných laciných  pisálků, vystupoval  zejména  ministr  spravedlnosti  Pelikán. A  mluvil o ní nanejvýš  pohrdlivě. Chovanec, objektivně  viděno,  hledal  řešení,  jak  prostě  europoslanecké  packalství  zastavit  na  hranicích  ČR. Řečeno s  Rakušany – když je  něco součástí  ústavy nebo ústavního zákona, tak  ke změně  musí  být  kvalifikovaná  většina. A  ta  milý  Brusele  se  shání  velmi a  velmi těžko. Zejména při mnohočetných  vládních koalicích,  které  jsou  dneska  nutností  v  téměř  celé  Evropě. Dočkal se jen a pouze  skandalizace.  Naše  obecná  škoda.

Pelikánův  oportunismus ani  ignorance  pražských  redakčních  vševědů  na  tom nic  nezmění.

Skogene díky!

 

(prevzato z LEX, zdroj: https://vlkovobloguje.wordpress.com/2017/03/29/ustavni-pravo-cechu-vlastnit-zbran/)


0


7 komentářů


Odesláno

8GBZqx http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

0

Sdílet tento komentář


Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Odesláno

Buy Propecia Australia http://costofcial.com - buy cialis Niazagra Online Propecia Kaufen Osterreich Priligy Generico Opiniones Zovirax Cream Ointment buy cialis Viagra France Forum Viagra Nutzt Nichts Priligy Virosta http://costofcial.com - cialis Order Z Paks Viagra Tiene Vencimiento

0

Sdílet tento komentář


Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Odesláno

RqGnYI http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com

0

Sdílet tento komentář


Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

nfl jerseys, nike air, air max 90, swarovski, air max shoes, giants nfl jersey, adidas shoes, warriors jersey, ecco shoes, ray ban outlet, hermes birkin, chicago bulls jerseys, ralph lauren, rolex watches, coach purses outlet, timberland, oakley sunglasses outlet, flat iron, raiders nfl jersey, true religion outlet store, pacers jersey, moncler outlet, jordan retro, supra shoes, trail blazers jersey, mcm backpack, skechers shoes, raptors jersey, new balance, tory burch sandals, handbags outlet, nike free 5.0, mizuno running, oakley sunglasses outlet, nike roshe run, north face backpacks, nike huarache, polo ralph lauren, christian louboutin, eyeglass frames, kate spade outlet, roshe run, dsquared2 outlet, occhiali ray ban, omega watches, coach outlet, versace outlet, philadelphia 76ers jersey, michael kors outlet online sale, under armour outlet, hollisterco, true religion jeans outlet, grizzlies jersey, burberry outlet, cheap nhl jerseys, swarovski crystal, ferragamo shoes, tommy hilfiger outlet, michael kors, uggs outlet, nike, mizuno running shoes, pandora charms, oakley vault, mlb jerseys, burberry handbags, adidas, burberry outlet, chargers nfl jersey, marc jacobs, toms outlet, michael kors usa, nets jerseys, michael kors bags, moncler jackets, jordan release dates, air huarache, cowboys nfl jersey, burberry outlet, ray ban sunglasses outlet, hugo boss online, burberry handbags outlet, skechers, polo outlet, lacoste outlet, reebok shoes, belstaff jackets, buccaneers nfl jersey, hilfiger outlet, nike mercurial, rolex montre, wizards jersey, nike air, michael kors, pelicans jersey, colts nfl jersey, nike roshe, red bottoms, chrome hearts outlet, the north face, nike shoes outlet, ray ban, nike, nike store, swarovski jewelry, ray ban, polo ralph, coachfactory.com/shop, north face, salvatore ferragamo, oakley sungalsses outlet, softball bats, rams nfl jersey, coach black friday, scarpe hogan, christian louboutin outlet, valentino, mcm backpack outlet, fendi outlet, ralph lauren polo, adidas tracksuits, chi flat iron, titans nfl jersey, air force, longchamp outlet, christian louboutin shoes, longchamp handbags outlet, true religion outlet, cheap jerseys, skechers shoes outlet, soccer shoes outlet, ralph lauren factory store, mcm handbags, oakley sungalsses outlet, miami heat jerseys, hermes outlet, pandora jewellery, christian louboutin, hilfiger, nba shoes, jimmy choo, ralph lauren polos, air max 2015, michaelkors.com, spurs jersey, ray ban, coach outlet, burberry uk, los angeles clippers jerseys, dansko shoes, soccer outlet, lions nfl jersey, coach outlet online, retro jordans, nhl jerseys, timberland outlet, nike free, michael kors uk, hoodies outlet, barbour jacket outlet, michael kors, nike store, giuseppe shoes, hollister clothing, oakley, packers nfl jersey, panthers nfl jersey, puma, longchamp, mbt shoes, burberry, uhren, north face outlet, mont blanc, jets nfl jersey, coach outlet usa, guciheaven outlet, burberry outlet online, longchamp, ralph lauren outlet, eyeglasses online, kings jersey, swarovski, coach factory outlet, cheap jerseys, burberry uk, ray ban, michael kors outlet, five finger shoes, calvin klein, swarovski, air max, huarache, ed hardy, adidas shoes, ralph lauren outlet, ralph lauren uk, nike, toms shoes outlet, juicy couture, oklahoma city thunder jerseys, hollister, eagles nfl jersey, patriots nfl jersey, burberry canada, ralph lauren online shop, michael kors australia, tommy hilfiger, ravens nfl jersey, reebok, christian louboutin shoes, longchamp handbags, atlanta hawks jersey, asics, asics outlet, tommy hilfiger, adidas, supra shoes, tory burch outlet, northface, pandora, new balance outlet, Hermes, under armour, birkenstock, converse shoes, ralph lauren, new balance, hollister clothing store, puma shoes, falcons nfl jersey, philipp plein outlet, redskins nfl jersey, dolphins nfl jersey, detroit pistons jerseys, thomas sabo, air max 2015, fred perry outlet, ray ban sunglasses, nike free, armani exchange, oakley sungalsses outlet, jaguars nfl jersey, bears nfl jersey, michael kors uk, barbour, long champ, cheap nfl jerseys, toms shoes, prada shoes, prada handbags, philipp plein, iphone case, air jordans, bottega, pandora outlet, ray ban sunglasses, jordan, kate spade outlet, michael kors, salomon, bengals nfl jersey, horloges, coach outlet, steelers nfl jersey, coach factory outlet online, dallas mavericks jersey, nike air max, cheap true religion, dsquared2, ray-ban sunglasses, michael kors outlet, ray ban, cleveland cavaliers jersey, ralph lauren outlet online, juicy couture outlet, true religion jeans, the north face outlet, ralph lauren, new york knicks jerseys, omega watches, polo ralph lauren outlet online, fitflop , bcbg dresses, relojes, cheap jordans, houston rockets jersey, babyliss, cheap oakley sunglasses, cheap mlb jerseys, burberry, rolex watches, bcbg max, the north face, coach black friday, ferragamo, kate spade outlet, converse, nike canada, michael kors, air max, azcardinals nfl jersey, north face jackets, hogan shoes, polo outlet online, kate spade, vans shoes, hollister, uggs boots, coach factory outlet, soccer shoes, air max, thomas sabo charms, nike factory, toms.com, hollister, replica handbags, jordan shoes, timberland boots, converse sneakers, levi's jeans, michael kors outlet, polo ralph lauren outlet, mont blanc pens, nike air max, fidget spinner, cheap ray ban, ray bans, michael kors outlet, oakley sunglasses, oakley outlet online, denver nuggets jersey, timberwolves jersey, boston celtics jerseys, ralph lauren, orlando magic jersey, salvatore ferragamo, instyler, marc jacobs, bills nfl jersey, adidas, nike, fred perry, giuseppe zanotti, roshe runs, pandora jewelry, oakley sunglasses outlet, belstaff outlet, the north face jackets, nba jersey, north face, michael kors outlet online, lunette oakley, michael kors outlet online, prada sunglasses, oakley sunglasses cheap, burberry, rolex watches, cheap shoes, air max, belstaff jackets outlet, swarovski canada, nike free run, jazz jersey, christian louboutin, suns jersey, ferragamo uk, 49ers nfl jersey, browns nfl jersey, basketball shoes, hollister clothing store, ray ban sunglasses outlet, givenchy antigona, coach outlet, nike roshe, vans, new balance shoes, replica watches, vikings nfl jersey, bottega veneta, charlotte hornets jersey, watches, hilfiger online shop, timberland shoes, prada, burberry outlet, longchamp outlet, nba jerseys outlet, baseball bats, coach outlet online, adidas, woolrich outlet, christian louboutin, broncos nfl jersey, michael kors, pandora uk, oakley sunglasses outlet, ray ban, nike, barbour jackets, michael kors handbags, hogan, adidas, oakley vault, seahawks nfl jersey, cheap nike shoes, nfl jerseys, barbour jackets, handbags outlet, true religion, versace outlet, coach outlet store, converse, adidas yeezy shoes, rolex watches for sale, vans, nike, barbour jackets outlet, pandora, toms shoes, texans nfl jersey, roshe run, asics shoes outlet, ralph lauren, celine handbags, gucci mens shoes, oakley sungalsses outlet, saints nfl jersey, michael kors bags, designer handbags, thomas sabo, hermes, jimmy choo shoes, birkenstock, chiefs nfl jersey, tn pas cher, nike free run, mk outlet online, new balance, coach outlet, prada outlet, toms shoes, iphone cases, cheap oakley, ray ban, cheap jerseys, michael kors outlet, los angeles lakers jerseys, ray ban, mcm handbags, c.c beanies, adidas schuhe, bucks jersey, nike air max, michael kors outlet, stone island, nike store, mcm bags, birkenstock outlet, polo ralph lauren, tommy hilfiger, oakley outlet, michael kors outlet, ray ban wayfarer, nike shoes outlet, ralph lauren, nike air max

0

Sdílet tento komentář


Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Odesláno

how to tell a fake cialis
cialis
generic cialis warning
generic cialis
cialis once a day kopen

0

Sdílet tento komentář


Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Komentujete jako návštěvník. Pokud máte úcet, přihlašte se.
Přidat komentář...

×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting