Blogy

Blogy

 1. Česko podalo k Soudnímu dvoru EU žalobu na neplatnost směrnice o kontrole zbraní

  V souladu se svými dlouhodobými postoji podala dnes, ve středu 9. srpna 2017, Česká republika žalobu k Soudnímu dvoru EU na zrušení novely směrnice o zbraních. Žalobu proti Evropskému parlamentu a Radě podal vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU, který text vypracoval ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. Současně s požadavkem na zrušení směrnice podává ČR také návrh na odklad účinnosti směrnice, o kterém by mělo být rozhodnuto během několika měsíců. 

  Ministerstvo vnitra považuje žalobu za jedinou možnost, jak ochránit stovky tisíc slušných legálních držitelů zbraní v ČR. „Takto masivní trestání slušných držitelů zbraní je pro nás nepřijatelné, protože zakazování legálně držených zbraní nemá žádnou souvislost s bojem proti terorismu. Nejde jen o nesmyslné rozhodnutí, které opět naruší důvěru lidí v EU, ale implementace směrnice navíc může negativně ohrozit vnitřní bezpečnost ČR, protože velké množství zbraní by mohlo přejít na černý trh. V takovémto případě je žaloba a požadavek na zrušení směrnice naší jedinou možností, jak můžeme své občany před dopady odzbrojovací směrnice ochránit,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec s tím, že Evropský parlament a Rada nemůže takto nepřiměřeně zasahovat do postavení členských státu a jejich občanů. Věcné shrnutí žaloby naleznete v příloze.

  Věcné_shrnutí_žaloby.pdf


  Ministerstvo vnitra současně s podáním žaloby připravuje novou právní úpravu držení zbraní, která zajistí vysoký standard ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti. V budoucí právní úpravě zachováme to, co v ČR funguje, např. požadavky na držitele zbrojních průkazů.

  Česko uvádí pro zrušení směrnice celkem čtyři žalobní důvody:

  • Unijní zákonodárce přijetím směrnice překročil své pravomoci. Ačkoliv byla směrnice přijata za účelem odstranění překážek vnitřního trhu, jejím skutečným cílem je výhradně boj proti terorismu a jiné závažné trestné činnosti. Unijní zákonodárce však k přijímání harmonizačních opatření v této oblasti nemá pravomoc.
  • Unijní zákonodárce přijetím směrnice porušil zásadu proporcionality, jelikož se nezabýval otázkou přiměřenosti zaváděných opatření a neprovedl posouzení dopadů. To následně vedlo k tomu, že přijal opatření zjevně nezpůsobilá a nepřiměřená vzhledem ke sledovanému cíli – směrnice tak např. plošně zakazuje druhy zbraní, které se k páchání terorismu či jiné trestné činnosti v Evropě vůbec neužívají.
  • Směrnice je v rozporu se zásadou právní jistoty. Celá řada ustanovení napadené směrnice totiž není dostatečně jasná a přesná, aby umožnila dotčeným osobám jednoznačně rozpoznat jejich práva a povinnosti.
  • Směrnice má diskriminační povahu – umožňuje výjimku ze zákazu držení zbraní, která ale může dopadnout výhradně na švýcarský systém ponechávání vojenských zbraní při ukončení vojenské služby, aniž by stejné výjimky mohly využít ostatní státy.

  Směrnice mj. zakazuje:

  • poloautomatické zbraně upravené z automatických zbraní,
  • poloautomatické zbraně vybavené sklopnou nebo teleskopickou pažbou,
  • poloautomatické zbraně na základě kapacity zásobníku, který je do nich zrovna vložen, tzn. více než 20 nábojů pro krátké a 10 pro dlouhé zbraně,
  • směrnice zavádí povinnost registrovat nově vyrobené předovky – repliky historických zbraní používané např. v rekonstrukci bitvy u Slavkova – a povinnost registrovat některé poplašné, signální i znehodnocené zbraně,
  • změny se dle směrnice mají dotknout prakticky všech držitelů zbrojních průkazů, kterých je v ČR cca 300 tisíc, současně také blíže neurčeného počtu držitelů znehodnocených zbraní, poplašných zbraní a předovek i zásobníků, které zatím nepodléhají žádné evidenci.  Lucie Nováková
  ředitelka odboru tisku a public relations

 2. Užitečné informace

  • 2
   příspěvky
  • 3
   komentáře
  • 457
   zobrazení

  Poslední blogové příspěvky

  Poky
  Poslední příspěvek
  • Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení nebo k provádění pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro skupinu F zbrojního průkazu.
  • doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let; zbrojní průkaz lze vydat na základě posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let
  • Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do následujících skupin:
   A - ke sběratelským účelům
   B - ke sportovním účelům
   C - k loveckým účelům
   D - k výkonu zaměstnání nebo povolání
   E - k ochraně života, zdraví nebo majetku
   F - k provádění pyrotechnického průzkumu

  Pro každou skupinu zbrojního průkazu jsou kromě základních podmínek stanoveny podmínky, které musejí být splněny pro úspěšné složení zkoušky odborné způsobilosti:

  A minimálně 67 bodů min. 2 zásahy terče z 5 výstřelů – krátká kulová zbraň z 10 m
  min. 2 zásahy terče z 5 výstřelů – dlouhá kulová zbraň z 25 m
  min. 2 zásahy terče ze 4 výstřelů – broková zbraň z 25 m
  B minimálně 71 bodů min. 4 zásahy terče z 5 výstřelů – krátká kulová zbraň z 10 m
  min. 4 zásahy terče z 5 výstřelů – dlouhá kulová zbraň z 25 m
  min. 3 zásahy terče ze 4 výstřelů – broková zbraň z 25 m
  C minimálně 71 bodů min. 4 zásahy terče z 5 výstřelů – dlouhá kulová zbraň z 25 m
  min. 3 zásahy terče ze 4 výstřelů – broková zbraň z 25 m
  D minimálně 74 bodů min. 4 zásahy terče z 5 výstřelů – krátká kulová zbraň z 15 m
  E minimálně 74 bodů min. 4 zásahy terče z 5 výstřelů – krátká kulová zbraň z 10 m

  Každá skupina zbrojního průkazu je za poplatek 700,- Kč.

  Velice oblíbený výběr skupin v žádosti je A + B + E. Pro skupinu C není třeba mít platný lovecký lístek. Pro skupinu D a F musíte absolvovat zdravotní prohlídky každých 5 let.

  Kromě toho, že Vás zbrojní průkaz opravňuje k držení zbraně a střeliva, zavazuje Vás také k dodržování určitých povinností.

  OPRÁVNĚNÍ DRŽITELE ZBROJNÍHO PRŮKAZU 

  • Držitel zbrojního průkazu skupiny A je oprávněn pro sběratelské účely:
   1. nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo
   2. nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit střelivo do zbraně kategorie A, B nebo C, nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení.
  • Držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C je oprávněn:
   1. podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zakázaný doplněk zbraně, na který mu byla udělena výjimka, sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C; tuto zbraň může nosit pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu
   2. přebíjet pouze pro vlastní potřebu náboje podle technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů
   3. nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě nosit střelivo nebo jednotlivé části nábojů do zbraní kategorie B nebo C; střelivo a jednotlivé části nábojů nesmí nosit viditelně.
    - přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů smí jen osoba starší 18 let
  • Držitel zbrojního průkazu skupiny D je oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání:
   1. nosit nebo držet zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence; k této zbrani je oprávněn držet nebo nosit i střelivo
   2. nosit nejvíce 2 zbraně uvedené v písmenu a) a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně
    - strážník obecní policie je oprávněn nosit zbraň viditelně při plnění úkolů obecní policie
    - zaměstnanec České národní banky zajišťující fyzickou ochranu objektů této banky může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů
  • Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn:
   1. nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C
   2. nabývat do vlastnictví střelivo nebo jednotlivé díly nábojů pouze do zbraně, kterou je oprávněn držet, a to po předložení průkazu zbraně; toto střelivo je oprávněn také držet nebo nosit
   3. nosit nejvíce 2 zbraně a střelivo do těchto zbraní; zbraně ani střelivo nesmí nosit viditelně

  Držitel zbrojního průkazu smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.

  Soudní znalec, který je držitelem zbrojního průkazu, je oprávněn držet zbraň a střelivo a střílet ze zbraně za účelem vypracování znaleckého posudku.

  • Držitel zbrojního průkazu skupiny F je oprávněn provádět pyrotechnický průzkum pouze jako zaměstnanec nebo podnikatel

  POVINNOSTI DRŽITELE ZBROJNÍHO PRŮKAZU

  • Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E je povinen:
   1. dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem, střelným prachem a zápalkami
   2. zabezpečit zbraň kategorie A, B nebo C a střelivo
   3. zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení
   4. dodržovat podmínky přechovávání a skladování střeliva, střelného prachu a zápalek
   5. předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady ke kontrole, v případech hodných zvláštního zřetele lze dohodnout místo pro provedení kontroly
   6. odevzdat zbrojní průkaz do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti (§ 26 zákona o zbraních) příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá též zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně a průkaz zbraně
   7. vzniklo-li při kontrole zbraně příslušným útvarem policie důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, předložit zbraň na výzvu příslušného útvaru policie ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, a to ve lhůtě do 20 pracovních dnů ode dne oznámení této výzvy, a po provedené kontrole předložit zbraň opětovně příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne převzetí zbraně od Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva
   8. neprodleně ohlásit kterémukoliv útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně; v případě ztráty nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C odevzdat též průkaz zbraně
   9. provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový a zároveň odevzdat původní doklady do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně jména nebo příjmení jejich držitele
   10. mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, má-li u sebe zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně; povinnost mít u sebe průkaz zbraně se nevztahuje na držitele zbrojního průkazu, který má u sebe pouze střelivo a který je oprávněn nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě nosit také střelivo do zbraně, na kterou mu nebyl vydán průkaz zbraně
   11. odevzdat zbrojní průkaz do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti podle § 26 odst. 1 písm. a), c) nebo e) anebo podle § 26 odst. 2 příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá též zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně a průkaz zbraně
   12. ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně; v případě, že se jedná o úpravu mající za následek vznik zbraně kategorie B, smí tuto úpravu provést až na základě uděleného povolení k nabytí zbraně kategorie B a v případě, že úprava má za následek vznik zbraně kategorie A, smí takovou úpravu provést až na základě udělení výjimky k nabytí zbraně kategorie A
   13. podrobit se při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientační zkoušce, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
   14. neprodleně ohlásit útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany
   15. umožnit příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A
  • Držitel zbrojního průkazu skupiny D nebo F je dále povinen do 2 měsíců po uplynutí 5 let od vydání zbrojního průkazu odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie.
  • Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E nesmí:
   1. převést vlastnictví ke zbrani, střelivu nebo zakázanému doplňku zbraně na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě
   2. nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoli manipulovat pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci
   3. nosit zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou nebyl vydán průkaz zbraně
   4. střílet ze zbraně, která není označena zkušební značkou, nebo používat střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení
  • Držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C nesmí přechovávat větší množství bezdýmného prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.
  • Držitel zbraně zkonstruované pro střelbu s použitím černého loveckého prachu nesmí přechovávat větší množství tohoto prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.
  • Držitel zbrojního průkazu skupiny C je povinen přepravovat drženou zbraň na místo, kde je oprávněn ji nosit, pouze ve stavu vylučujícím její okamžité použití; používá-li při této přepravě dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy, je povinen tuto zbraň přepravovat v uzavřeném obalu.
  • Držitel zbrojního průkazu skupiny B je povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití a v uzavřeném obalu.
  • Držitel zbrojního průkazu skupiny F je povinen:
   1. dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s nevybuchlou municí nebo výbušninou
   2. vyzvat k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví nebo majetku zjištěnou nevybuchlou municí nebo výbušninou
   3. označit místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny
   4. zajistit místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny před nepovolanými osobami
   5. upozornit osoby zdržující se na místě nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí a vyzvat je k opuštění nebezpečného prostoru
   6. neprodleně ohlásit útvaru policie nález nevybuchlé munice nebo výbušniny
   7. dodržovat podmínky pro zacházení s nevybuchlou municí nebo výbušninou
   8. zabezpečit nalezenou nevybuchlou munici nebo výbušninu před zneužitím, ztrátou nebo odcizením
   9. zabezpečit svůj zbrojní průkaz proti zneužití, ztrátě nebo odcizení
   10. na výzvu příslušného útvaru policie předložit zbrojní průkaz ke kontrole
   11. neprodleně oznámit příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbrojního průkazu a nalezené nevybuchlé munice nebo výbušniny
   12. provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu za nový a zároveň odevzdat původní doklady do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně jména nebo příjmení jeho držitele
   13. mít u sebe zbrojní průkaz, jestliže provádí pyrotechnický průzkum nebo vyhledávání nevybuchlé munice nebo výbušniny
   14. na výzvu příslušníka policie se před výkonem činnosti nebo při výkonu činnosti podrobit orientační zkoušce, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
   15. neprodleně zapisovat nálezy nevybuchlé munice nebo výbušniny do evidenční knihy
   16. na vyzvání policie spolupracovat s příslušníky policie při zajišťování nevybuchlé munice nebo výbušniny
  • Držitel zbrojního průkazu skupiny F nesmí:
   1. provádět pyrotechnický průzkum, pokud je jeho schopnost snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků anebo v důsledku nemoci, popřípadě úrazu
   2. manipulovat s nalezenou municí nebo výbušninou v rozporu se zákonem o zbraních
   3. zneškodňovat nevybuchlou munici nebo výbušninu

   

  (prevzato z http://www.zbrojniprukazy.cz , korekce)

 3. Grand Power

  • 1
   příspěvek
  • 172283
   komentářů
  • 581
   zobrazení

  Poslední blogové příspěvky

  Poky
  Poslední příspěvek

  Grand Power K100 je zbraň slovenské konstrukce a výroby z dílny společnosti Grand Power s.r.o. konstruktéra Jaroslava Kuraciny. Pistole je výjimečná systémem uzamčení pomocí rotace hlavně. Rotace snižuje zpětný ráz, což se projeví na sníženém zdvihu ústí hlavně, vyšší přesnosti a lepším komfortu střelby. K100 je základní model společnosti a aktuálně je vyráběný s rámem Mk 12. Model K100 se stal základem pro vytvoření dalších, celkem 32 modelů pistolí Grand Power.

  K100_Mk7.jpg.4509f1d2afdde49de405062001f